Pogoji poslovanja

Strokovno svetovanje

Hitra odzivnost

Prijazna ter spoštljiva ekipa

Usposobljeni izvajalci

Profesionalno delo

Ekipa mojstrov

1. člen

1) Splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti med družbo DESEO d.o.o., Zvezna ulica 2a, 1000 Ljubljana, matična št.: 6762492000, e-mail: mojster@deseo.si (v nadaljevanju Izvajalec) in njenimi naročniki glede vseh poslov in del, ki jih Izvajalec izvaja za naročnike na podlagi potrjene ponudbe za izvedbo del oziroma na podlagi naročnikovega naročila posameznih del, ki ga je Izvajalec potrdil oziroma sprejel.

2) Naročnik je oseba, ki je navedena na ponudbi (v nadaljevanju Naročnik).
3) Vsa obvestila, izjave, zahteve, reklamacije, odpovedi, dogovori in druga komunikacija med Izvajalcem in Naročnikom mora biti v pisni obliki. Za pisno obliko se šteje tudi komunikacija po e-mailu.

4) Pisanja iz prejšnjega odstavka se morajo pošiljati s priporočeno pošto, kurirsko službo ali po elektronski pošti, in sicer Izvajalcu na naslov, ki je naveden v Splošnih pogojih, Naročniku pa na naslovu, ki je naveden na ponudbi, razen če je ena stranka drugi stranki pravočasno sporočila drug naslov.

5) Izvajalec je dolžan sprejemati in upoštevati le pisanja, ki mu jih posreduje Naročnik ali oseba, za katero Naročnik Izvajalcu izrecno pisno izjavi, da jo pooblašča za izvajanje pogodbe.

6) Vse spremembe pogodbe oziroma dodatne dogovore mora na stani Izvajalca potrditi Izvajalčev zakoniti zastopnik ali oseba, ki jo Izvajalčev zakoniti zastopnik za to izrecno pooblasti.

2. člen

1) V primeru, da so pravice in obveznosti med Izvajalcem in Naročnikom v ponudbi, ki jo je Izvajalec posredoval Naročniku, Naročnik pa jo je pravočasno in skladno s temi pogoji potrdil, urejene drugače kot v Splošnih pogojih, velja ureditev, določena v ponudbi.

2) Za pravice in obveznosti, ki niso urejene s Splošnimi pogoji, niti s potrjeno ponudbo, se uporabljajo splošna pravila obligacijskega prava.
3) V primeru, ko je Naročnik potrošnik skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo potrošnikov, se za pravice in obveznosti med Izvajalcem in Naročnikom, poleg določb iz prvega in drugega odstavka tega člena uporabljajo tudi določbe zakona, ki ureja varstvo potrošnikov.

3. člen

1) Izvajalec bo na podlagi Naročnikovega povpraševanja na objektu opravil izmere. Na podlagi opravljenih izmer bo Izvajalec pripravil ponudbo, ki je podlaga za sklenitev pogodbe.

2) Ko Naročnik sprejme oziroma potrdi ponudbo, se šteje, da je s tem sklenjena pogodba za izvedbo del, ki so predmet ponudbe. Ponudba je sestavni del pogodbe.
3) Naročnik ponudbo sprejme oziroma potrdi tako, da Izvajalcu pisno sporoči, da sprejema oziroma potrjuje ponudbo in hkrati plača stroške rezervacije termina v višini 100,00 EUR.

4) V primeru, da do izvajanja del oziroma do izvrševanja pogodbe ne pride, Naročnik v nobenem primeru ni upravičen do povračila stroškov rezervacije termina, določenih v prejšnjem odstavku, razen v primeru, ko razlogi za to izvirajo iz Izvajalčeve sfere.

5) Stroški rezervacije termina se vštevajo v plačilo, ki ga je Naročnik dolžan plačati Izvajalcu za izvedena dela (v nadaljevanju Cena del).
6) V primeru, da Izvajalec Naročniku namesto ponudbe izstavi predračun, se predračun šteje za ponudbo v smislu tega člena.

7) Ponudba velja 10 dni od njene odpreme oziroma do datuma, navedenega na ponudbi. Z zamudo sprejeta ponudba se šteje za novo Naročnikovo ponudbo, razen če mu Izvajalec takoj sporoči, da sprejema potrditev ponudbe.

4. člen

1) S sprejemom oziroma potrditvijo ponudbe se Naročnik strinja z izvedbo del in s ceno, ki je navedena v ponudbi.
2) S sprejemom oziroma potrditvijo ponudbe Naročnik izjavlja, da je seznanjen, da so količine v ponudbi zgolj ocenjene in da predstavljajo predvidene količine. Izvajalec ne odgovarja za odstopanje med dejanskimi in predvidenimi količinami.

3) Vrednost del v ponudbi je določena po klavzuli ‘dejanske količine in cene na enoto’. S sprejemom oziroma potrditvijo ponudbe Naročnik izjavlja, da je seznanjen, da vrednost del, navedena v ponudbi, predstavlja ocenjeno vrednost del.

4) Dejanska Cena del, ki jo je Naročnik dolžan plačati Izvajalcu za izvedena dela, se obračuna glede na dejansko izvedene količine in opravljene delovne ure ter ob upoštevanju cen na enoto, ki so navedene v ponudbi.

5) Cena na enoto se lahko spremeni ob upoštevanju pravil, določenih v 655. in 658. členu Obligacijskega zakonika.

5. člen

1) Če v ponudbi, ki je sestavni del pogodbe, ni določeno drugače, je Naročnik Ceno del dolžan plačati na naslednji način:

50% ponudbene vrednosti pred začetkom del, razliko do končnega zneska Cene del pa v roku 8 dni od prejema končnega obračuna.

2) Izvajalčev račun za izvedena dela se šteje za končni obračun del v smislu prejšnjega odstavka.
3) Šteje se, da je Naročnik končni obračun prejel naslednji delovni dan po odpremi končnega obračuna.

6. člen

1) Izvajalec ne odgovarja za napake materiala oziroma opreme, ki jo je dobavil Naročnik sam oziroma ki jo je Izvajalcu izročil Naročnik.
2) Izvajalec je dolžan opozoriti Naročnika na napake v materialu, ki ga je dobavil oziroma mu ga je izročil Naročnik, če je te napake opazil oziroma bi jih moral opaziti.

3) Če Naročnik zahteva, da Izvajalec dela izvede z materialom z napakami, na katere ga je Izvajalec opozoril, sme Izvajalec takšna dela zavrniti in odstopiti od pogodbe, če je očitno, da material ni primeren za naročena dela ali če bi izdelava iz zahtevanega materiala lahko škodovala Izvajalčevemu ugledu.

4) Izvajalec je dolžan Naročnika opozoriti na pomanjkljivost v njegovem naročilu.
5) Naročnik je dolžan Izvajalcu izročiti popoln projekt za izvedbo del. V primeru, da Naročnik Izvajalcu ne izroči popolnega projekta za izvedbo del, mu je dolžan dati natančna pisna navodila za izvedbo posameznih del. Če Naročnik Izvajalcu ni izročil popolnega projekta za izvedbo del, niti mu ne da natančnih pisnih navodil za izvedbo posameznih del, je Izvajalec upravičen dela izvesti po lastni presoji, vendar ob upoštevanju veljavnih strokovnih standardov in po pravilih stroke.

7. člen

1) Dodatna dela bo Izvajalec izvedel le v primeru, če so takšna dela nujna za dokončanje del, dogovorjenih s pogodbo, ali če se bosta Izvajalec in Naročnik dogovorila za izvedbo dodatnih del.

2) O izvedbi nujnih del je Izvajalec dolžan obvestiti Naročnika še pred izvedbo teh del, če je to glede na nujnost del mogoče. Če pa bi zaradi odlašanja z izvedbo nujnih del lahko nastala škoda ali bi bilo ogroženo zdravje ali življenje ljudi, lahko Izvajalec izvede nujna dela tudi brez poprejšnjega obvestila Naročnika. V tem primeru je Izvajalec dolžan Naročnika o izvedbi nujnih del obvestiti takoj, ko je to mogoče.
3) V primeru, da Naročnik nasprotuje izvedbi nujnih del, lahko Izvajalec odstopi od te pogodbe. V tem primeru je Naročnik dolžan Izvajalcu plačati za vsa do tedaj izvedena dela in pravično povračilo za nujne stroške, ki znaša 10% plačila za do tedaj izvedena dela.

4) Pogodbeni stranki se dogovorita o ceni dodatnih del. V primeru, da se pogodbeni stranki o ceni dodatnih del ne dogovorita, se uporabijo cene enakih del iz Izvajalčeve ponudbe. Če Izvajalčeva ponudba ne zajema enakih del, je Naročnik Izvajalcu dodatna dela dolžan plačati v višini povprečnih tržnih cen za takšna dela na območju, na katerem se dela izvajajo.

5) V primeru izvajanja dodatnih del se rok za izvedbo del podaljša za čas, ki ga dogovorita Izvajalec in Naročnik. V primeru, da do dogovora med Izvajalcem in Naročnikom glede podaljšanja roka za izvedbo dodatnih del ne pride, se rok za izvedbo del podaljša za čas, ki je običajno potreben za izvedbo takšnih del.

8. člen

1) Storitev glajenja, brušenja in beljenja sten ne zajema ravnanja sten. Ravnanje sten mora Naročnik naročiti in plačati posebej.
2) Izvajalec ni dolžan odpravljati poškodb oziroma napak na svojih delih, ki so posledica ravnanj, dejavnosti oziroma aktivnosti Naročnika ali tretjih oseb (npr. drugih izvajalcev). Odpravljanje takšnih poškodb oziroma napak se šteje za dodatna dela.

3) Izvajalec v imenu Naročnika ne opravlja spletnih nakupov.
4) Izvajalec sestavlja le pohištvo (leseni del) blagovne znamke Kolpasan.

5) Izvajalec montira le tuš kabine blagovne znamke Kolpasan.
6) Naročnik je seznanjen, da se način vgradnje kanalete za tuš (npr. določitev ustrezne globine) lahko določi šele po demontaži keramike in starega tlaka.

9. člen

1) Če ni dogovorjeno drugače, Izvajalec po zaključku del objekt grobo očisti. Grobo čiščenje zajema odstranitev odpadnega materiala in smeti. Grobo čiščenje zlasti ne zajema brisanja prahu.

2) Naročnik je seznanjen, da se prah, ki nastaja pri adaptacijskih, obnovitvenih, sanacijskih in drugih gradbenih delih, širi po celotnem objektu, tudi v prostore, v katerih se ta dela sicer ne izvajajo. Izvajalec ne odgovarja za širjenje prahu po objektu, Naročnik pa se odpoveduje vsem zahtevkom zoper Izvajalca iz tega naslova.

3) Izvajalec ni dolžan čistiti, odstranjevati oziroma odvažati odpadnega in drugega materiala ter smeti, ki so posledica del, ki jih na objektu izvajajo drugi obrtniki oziroma izvajalci ali Naročnik sam.

4) Odvoz odpadne keramike in embalaže je vključen v Ceno del le v primeru, da je keramiko dobavil Izvajalec. V primeru, da je keramiko dobavil oziroma Izvajalcu izročil Naročnik, se odvoz odpadne keramike in embalaže zaračuna posebej.

10. člen

1) Naročnik je dolžan pregledati izvršeno delo takoj, ko ga Izvajalec obvesti, da so dela končana, in Izvajalca obvestiti o ugotovljenih napakah v roku 5 dni od takrat, ko ga je Izvajalec obvestil o tem, da so dela končana.

2) V primeru, da Naročnik napak ne graja v roku iz prejšnjega odstavka, Izvajalec za napake ne odgovarja, ne glede na to, kdaj je Naročnik napako odkril.
3) V primeru, ko je Naročnik potrošnik skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo potrošnikov, se za odgovornost Izvajalca za napake uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo potrošnikov.

11. člen

1) Naročnik nima pravice zavrniti končnega obračuna del oziroma računa v primeru neznatnih napak.
2) Napaka je neznatna zlasti v primeru, če jo je mogoče ugotoviti le ob natančnem in bližnjem pregledu del ter če ne vpliva na funkcionalnost izvedenih del.

3) V primeru neznatne napake ima Naročnik pravico zadržati le znesek, ki je enak razliki med vrednostjo izvršenega dela ob sklenitvi pogodbe brez napake in vrednostjo, ki bi jo tedaj imelo izvršeno delo z napako, vendar le pod pogojem, da je Izvajalcu omogočil odpravo napake. Nesporni del računa je Naročnik dolžan plačati v roku, ki je določen v Splošnih pogojih ali dogovorjen med Izvajalcem in Naročnikom.

12. člen

1) Če ni drugače dogovorjeno, rok za izvedbo del prične teči, ko so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

  • je sklenjena pogodba skladno s 3. členom Splošnih pogojev in plačan avans skladno s 5. členom Splošnih pogojev,
  • Naročnik Izvajalcu izroči pravnomočno gradbeno dovoljenje, če je to potrebno za izvedbo del po tej pogodbi,
  • Naročnik Izvajalcu izroči vso tehnično in projektno dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po pogodbi, ali pa izjavi, da lahko Izvajalec dela izvede po lastni presoji,
  • Naročnik Izvajalcu zagotovi prost dostop do objekta ter vodo in elektriko.

2) V primeru, da Naročnike ne izpolnjuje svojih obveznosti po pogodbi, se šteje, da Izvajalec, ne glede na morebitno zamudo, ni v zamudi, če razlog za zamudo z deli izhaja iz Naročnikove sfere.
3) Izvajalec ima pravico do podaljšanja roka za izvedbo del tudi v naslednjih primerih:

– dogodki, ki so posledica višje sile,
– prekinitev izvajanja del na Naročnikovo zahtevo, – prekinitev izvajanja del po volji Izvajalca, vendar zaradi razlogov na strani Naročnika,
– vremenske razmere, ki bi onemogočale izvajanje zunanjih del več kot pet zaporednih dni oziroma skupaj več kot deset delovnih dni,
– Naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del,
– Naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe ali če je treba izvesti nujna dela,
– če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na gradbišču, med katere sodijo fizični pogoji, nepričakovani podpovršinski in hidrološki pogoji ter fizične ovire, na katere naleti Izvajalec med izvedbo del,

– drugi razlogi, katerih posledica je podaljšanje roka izvedbe del in niso v sferi Izvajalca.

4) Izvajalec mora, takoj ko je to mogoče, Naročnika obvestiti o razlogih za podaljšanje roka za izvedbo del in pri tem navesti razlog za podaljšanje.
5) Rok za izvedbo del ne predstavlja bistvene sestavine pogodbe.

13. člen

1) V primeru, ko se dela izvajajo v obstoječem objektu, je Naročnik dolžan Izvajalcu pokazati potek obstoječih podometnih inštalacij (elektrika, vodovod, kanalizacija itd.).

2) V primeru, da Naročnik ni izpolnil svoje obveznosti iz prejšnjega odstavka, Izvajalec ne odgovarja za morebitne poškodbe podometne inštalacije, če je ravnal s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih stroke ter upošteval stanje in lastnosti objekta, v katerem izvaja dela